Thi công xây lắp TBA Khu di tích Chủ tịch Hồ Chi Minh tại Phủ Chủ tịch

Date: 2014-06-16 08:18:41

altnone72

Thi công xây lắp TBA Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Thời gian khởi công: tháng 1/2006

Thời gian hoàn thành: tháng 4/2006

              

              

Dự án liên quan