Công trình trụ sở Toà án Quân sự TW

Date: 2014-06-16 08:19:42

altnone78

Công trình: Xây lắp trạm biến áp Toà án Quân Sự TW

Thời gian khởi công: tháng 1/2004

Thời gian hoàn thành: tháng 3/2004

                                                                                     

 

                                                       

 

Dự án liên quan