Dự án tiêu biểu

partner
 • Công ty lưới điện cao thế miền Bắc
 • Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam
 • Công ty TNHH thông gió Kruger Việt Nam
 • Công ty Ban Mai
 • Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT
 • Abb
 • Công ty cổ phần phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH
 • EVN
 • NEWTATCO
 • Siemens
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam